Cổ tức

Nếu bạn giữ vị thế mở trên Chỉ số vào đầu ngày làm việc (Giờ máy chủ 00:00 giờ), trùng với ngày đáo hạn của tài sản cơ bản tương ứng, cổ tức sẽ được trả (hoặc tính phí trong trường hợp bán vị thế). Đối với các vị thế Mua, khoản thanh toán sẽ không có bất kỳ tác động thuế lợi tức nào.

SHARES EX-DIVIDENDS*

Symbol
TEL.US

Instrument
TEConnectivity

Action
Cash Dividend

Short Amount
-0,5

Long Amount
0,425

Currency
USD

SPOT INDICES DIVIDEND ADJUSTMENTS*

Symbol
IDX.AU.200

Ex Dividend
24/08/2022

Dividend
4.467933

Symbol
IDX.HK.50

Ex Dividend
24/08/2022

Dividend
1.351223

Symbol
IDX.US.500

Ex Dividend
24/08/2022

Dividend
0.081835

Symbol
IDX.US.100

Ex Dividend
24/08/2022

Dividend
0.35374

Symbol
IDX.AU.200

Ex Dividend
25/08/2022

Dividend
1.483446

Symbol
IDX.UK.100

Ex Dividend
25/08/2022

Dividend
6.562252

Symbol
IDX.US.500

Ex Dividend
25/08/2022

Dividend
0.095279

Symbol
IDX.US.100

Ex Dividend
25/08/2022

Dividend
0.531344

Symbol
IDX.AU.200

Ex Dividend
26/08/2022

Dividend
1.77525

Symbol
IDX.US.500

Ex Dividend
26/08/2022

Dividend
0.11045

Symbol
IDX.AU.200

Ex Dividend
29/08/2022

Dividend
2.666347

Symbol
IDX.HK.50

Ex Dividend
29/08/2022

Dividend
0.610928

Symbol
IDX.US.500

Ex Dividend
29/08/2022

Dividend
0.195416

Symbol
IDX.US.100

Ex Dividend
29/08/2022

Dividend
0.42872

Symbol
IDX.AU.200

Ex Dividend
30/08/2022

Dividend
0.842304

Symbol
IDX.HK.50

Ex Dividend
30/08/2022

Dividend
10.512976

Symbol
IDX.JP.225

Ex Dividend
30/08/2022

Dividend
15.99016

Symbol
IDX.UK.100

Ex Dividend
30/08/2022

Dividend
3.519828

Symbol
IDX.US.500

Ex Dividend
30/08/2022

Dividend
0.321239

Symbol
IDX.US.100

Ex Dividend
30/08/2022

Dividend
0.293668

Symbol
IDX.US.30

Ex Dividend
30/08/2022

Dividend
4.613533

Symbol
IDX.AU.200

Ex Dividend
31/08/2022

Dividend
2.368149

Symbol
IDX.HK.50

Ex Dividend
31/08/2022

Dividend
0.601355

Symbol
IDX.US.500

Ex Dividend
31/08/2022

Dividend
0.803476

Symbol
IDX.US.100

Ex Dividend
31/08/2022

Dividend
1.045249

Symbol
IDX.US.30

Ex Dividend
31/08/2022

Dividend
38.094604